WELKOM

22 September 2022

Na een pandemie, sluiting van het pand wegens werkzaamheden om aan te sluiten op het warmtenet, een behoorlijke lekkage, het wegvallen van bestuursleden wegens verhuizing naar een andere wijk, en ondanks herhaalde oproepen voor bestuursleden is het doek gevallen. Stichting Wijkberaad Leyenburg sluit per 30 september 2022.

Krachtwijk
Leyenburg is, volgens de criteria die zijn opgesteld door de gemeente, geen krachtwijk, dat is te merken in de mate van aandacht die de gemeente, welzijnswerk en het stadsdeelkantoor hebben voor de wijk Leyenburg. Sinds het vertrek van het vaste aanspreekpunt bij het stadsdeelkantoor in 2018 heeft het wijkberaad vijf wisselende contactpersonen gehad. Het is sinds 2022 niet meer duidelijk wie Leyenburg in portefeuille heeft. Het wijknetoverleg is vanuit de gemeente opgeheven wegens tekort aan personeel. Dat er veel speelt in Leyenburg is een feit. Wanneer je als wijkorganisatie de belangen van de bewoners behartigt maar onvoldoende tot geen gehoor vindt bij de gemeente dan wordt het onmogelijk je taak als wijkorganisatie te volbrengen.

Wel een gezamenlijk belang maar geen samenhang
Door de grote differentiatie tussen de vijf buurten, van villa buurt tot sociale woningbouw en woonzorgcentra, is het idee dat je gezamenlijk de belangen van een wijk of buurt behartigt, blijkbaar een ouderwets idee. De laatste tien jaar is dit versterkt naar voren gekomen. Inzet voor een straatspeeldag, Halloween, Sinterklaasfeest, daar zit een kop en een staart aan en is te overzien. Hiervoor bewoners enthousiast krijgen lukt moeiteloos. Bestuurswerk daarentegen is doorlopend. En dat is een continu doorlopende zoektocht naar bestuursleden gebleven. Oproepen in de wijkkrant, op sociale media en persoonlijk mochten niet baten. Interviews door de wijk deur aan deur, een professionele SWOT-analyse, het wijkberaad heeft alles ingezet om de wijkorganisatie te behouden.

“Als je reeds 35 jaar vrijwilligerswerk doet, je inzet voor de gemeenschap en onvoldoende gehoor en steun meer bij welzijnswerk en de gemeente vindt, en er geen wijkbewoners zijn die het stokje van je willen overnemen, dan is de koek op een gegeven moment op.”

Wijkcentrum is bedrijfsverzamelgebouw
Leyenburg heeft geen bedrijfsverzamelgebouw. Het wijkcentrum bood invulling aan de behoefte aan o.a. VvE vergaderingen, presentaties door de gemeente of bouwondernemingen over de wijk, een buurt preventie team, bijeenkomen van bewoners voor een kopje koffie of thee en een praatje, en sinds juli dit jaar, koken voor bewoners. Toch is het voor het bestuur een worsteling om de financiën hiervoor beschikbaar te krijgen. Iedere aanvraag moet apart bij de gemeente worden ingediend. De wachttijd bedroeg 6 weken maar is inmiddels opgelopen tot meer dan 3 maanden. Voor een activiteit waar eten en drinken mee gemoeid zijn, worden diensten en materialen wel vergoedt, maar eten en drinken niet. De subsidie die het wijkberaad jaarlijks van de gemeente ontvangt is verre van voldoende om spontane uitgaven voor te schieten, om de wachttijd te overbruggen, of in het geval van niet toekennen van de aanvraag, zelf te bekostigen. Verhuur van de zalen is noodzakelijk om o.a. toners, printpapier, gas, water en licht te kunnen bekostigen. De pandemie (start maart 2020) en lekkage (veroorzaakt door de aannemer van Vestia september 2021) hebben geleid tot een gedeeltelijke en uiteindelijk volledige sluiting van het pand, tussen maart 2020 en april 2022. Hiermee is de verhuur van zalen ruim twee jaar stil komen te liggen, terwijl alle kosten gewoon doorliepen. Stichting Wijkberaad Leyenburg info@wijkberaad-leyenburg.nl 2/2

WBTR, UBO en Convenant
In juli 2021 is de WBTR (nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen) van kracht geworden. Het wijkberaad voldeed aan de eisen. In maart 2022 is de UBO (ultimate beneficial owner – de uiteindelijke belanghebbende) van kracht geworden. Ook hier voldeed het wijkberaad aan. De gemeente heeft gemeend een convenant met wijkorganisaties op te moeten stellen zodat duidelijk is wat van elkaar mag worden verwacht. De modellen en voorstellen wekken de indruk dat de gemeente samenwerkt met een organisatie waar mensen zich betaald inzetten. Het is fijn dat de gemeente het mogelijk maakt als wijkorganisatie te bestaan, maar de wijkorganisatie bestaat uit bewoners die niet allemaal bekend zijn met bestuurlijke organisaties, en politieke procedures en processen. De wijkorganisatie bestaat uit bewoners die een afspiegeling zijn van de wijk die zich in eigen of van het werk opgenomen tijd vrijwillig inzetten. Het is prima te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke eisen. Maar wanneer de aandacht vanuit de wijk om de belangen van de bewoners te behartigen ontbreekt en er onvoldoende gehoor is vanuit de gemeente, dan ontbreekt de basis voor continuïteit.

“Het is geen kwestie van vingerwijzen. Het zijn de ervaringen van het tegen diverse muren aanlopen in de afgelopen jaren. Ervaringen die ervoor zorgen dat mensen snel weer vertrekken en/of de wil om zich in te zetten verliezen.”

Grens
De bewonersvergadering kon dit jaar eindelijk weer worden gehouden. Een oproep voor een secretaris en tweede penningmeester vond ook in de bewonersvergadering geen gehoor. Verheugd was het bestuur toen zich een wijkbewoner meldde die graag de functie van secretaris wilde vervullen. Deze werd ingewerkt en nam deel aan de eerstvolgende bestuursvergadering. De voorzitter maakte in deze bestuursvergadering bekend per 01 oktober een andere functie te hebben die niet meer te combineren is met het voorzitterschap van het wijkberaad. Gezien de komst van de secretaris was er bestuurlijk geen probleem. Toen een dag na het algemeen bestuursoverleg de secretaris het wijkberaad informeerde van de inzet af te zien, werd duidelijk dat er per 01 oktober niet meer zou worden voldaan aan de WBTR en UBO. En tekenen van het convenant door slechts éen bestuurder kan niet. Vervanging door de huidige bestuursleden is er niet, en een snelle rondgang binnen het eigen netwerk levert geen interim kandidaten voor een voorzitter of secretaris op. De voorzitter heeft sinds haar aantreden vorig jaar juli contact gezocht met het stadsdeelkantoor om kennis te maken. Daarop volgde keer op keer geen reactie. Haar brandbrief in juli dit jaar, gericht aan de stadsdeeldirecteur, mocht ook op geen enkele reactie rekenen. Alles bij elkaar opgeteld trekt het bestuur met lood in de schoenen de grens, en heeft het bestuur besloten Stichting Wijkberaad Leyenburg per 30 september 2022 op te heffen. Het dagelijks bestuur dat nu nog aanwezig is is belast met de afhandeling en liquidatie van de stichting.

“Het is jammer dat de viering van het 50-jarig bestaan in januari 2023 net niet wordt gehaald.”

Informatie
Gezien de schaarse tijd die het bestuur rest gaat de aandacht uit naar alle acties die nodig zijn om de stichting op te heffen, en het pand op te leveren aan Vestia. Voor interviews is niemand beschikbaar. Vragen kunnen worden gemaild naar info@wijkberaad-leyenburg.nl

 

Nieuws


Activiteiten