Wijkgegevens

Stichting Wijkberaad Leyenburg is opgericht op 26 februari 1976, gevestigd te Den Haag. Het wijkberaad is werkzaam voor de bewoners woonachtig in het grondgebied van de Gemeente Den Haag dat zich bevindt tussen de Loosduinsekade, Soestdijksekade, Vreeswijkstraat, Zuidwoldestraat, Dedemsvaartweg, Escamplaan, Leyweg en Volendamlaan. Het betreft de postcodegebieden 2545, 2546, 2547, 2571 en 2574.

Organisatie van het wijkberaad

Het wijkberaad heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat die in de wijk Leyenburg wonen.

Het dagelijks bestuur wordt gekozen op de Bewonersvergadering en bestaat in 2016 uit:

 • Vacature
voorzitter
 • Ferdi Hoogstra
1e penningmeester
 • Geertruide van der Putte
secretaris a.i.
 • Wiggert Sackman
2e penningmeester

Het algemeen bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de buurtcommissies, de werkgroepen. Hieronder een overzicht van de huidige vrijwilligers:

 • Ineke Dijkstra
voorzitter buurtcommissie I
 • Vacant
voorzitter buurtcommissie II
 • Sabine Willersen
voorzitter buurtcommissie III
 • Vacant
voorzitter buurtcommissie IV
 • Jan Raateland 
voorzitter buurtcommissie V
 • Ineke Dijkstra
voorzitter werkgroep 1 Parkeren
 • Wim Oosterlee
voorzitter werkgroep 2 Verkeer
Leo Hermkes bestuursadviseur DB/AB
Ayoub Thomas coördinator straatvertegenwoordiger

Het bestuur wordt bijgestaan door een administratieve ondersteuner voor ca. 6 uur per week. Voor de administratieve ondersteuner kent de gemeente een budget toe.

De Bewonersvergadering kiest het dagelijks bestuur, waarvan voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen. De Bewonersvergadering wordt zo mogelijk twee maal per jaar gehouden. Iedere wijkbewoner heeft stemrecht op deze vergadering. Een bestuurslid wordt voor twee jaar gekozen maar mag zich herkiesbaar stellen.

Het algemeen bestuur (AB) komt in elk geval tien maal per jaar bij elkaar en zet de grote lijnen uit. De vergaderingen van het AB zijn openbaar en worden aangekondigd in de wijkkrant, op de website en in de digitale nieuwsbrief. Verslagen worden op de website beschikbaar gesteld.
Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) komt in elk geval maandelijks tien dagen voor het AB bijeen om de dagelijkse zaken te behartigen. Op afroep komt het DB bijeen als dat wenselijk is.

De statuten van Stichting Wijkberaad Leyenburg kunt u opvragen bij de secretaris.