Info Buurt V

Buurt V (Florence Nightingale Park) maakt onderdeel uit van de Stichting Wijkberaad Leyenburg en omvat het gebied tussen de Leyweg, Zuidwoldestraat, Dedemsvaartweg en het Florence Nightingalepark.

Het jongste gedeelte van Leyenburg

In oktober 1986 worden drie plannen voor de bouw van woningen in de directe omgeving van het ziekenhuis Leyenburg door het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd aan de Raadscommissie voor de Volkshuisvesting. Het eerste plan is een initiatiefvoorstel van het VVD-raadslid R. van der Laar voor de bouw van 380 woningen. Als reactie hierop komt er een voorstel van één der bewoners uit het gebied Leyenburg, dhr B. de Kievit, met een plan voor de bouw van 750 woningen. Tenslotte kwam de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/Grondzaken met een bouwplan voor eveneens 380 woningen. In februari 1987 zou aan de Gemeenteraad een definitief voorstel worden voorgelegd. Het voorstel van het gemeenteraadslid Van der Laar voorziet in de bouw van premiekoop- en huurwoningen. De terrasvormige premiekoopbebouwing zou bestaan uit vier lagen op het grote parkeerterrein in het park naast het ziekenhuis. Voor de huurwoningen, bestemd voor bejaarden, werden twee torens voorgesteld van tien lagen en een rij woningen aan de Leyweg van doorgaans vier lagen en op één plaats tien.
De heer De Kievit stelde voor het grote parkeerterrein en de ruimte van het oogziekenhuis te bebouwen met 500 woningen in vier lagen. In deze bebouwing kon een opleidingscentrum voor verpleegkundigen worden ondergebracht. Hij stelt tevens voor woningen in vier tot zes lagen te bouwen aan de Leyweg en woningen in drie tot zes lagen aan de parkzijde van het ziekenhuis, dicht bij het mortuarium. Door de busbaan aan de Escamplaan op te heffen konden ook daar woningen, in twee lagen, worden gebouwd. Dat bracht het totale aantal woningen in dit plan op 750.
Het voorstel van de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/Grondzaken bevatte een half open bouwblok van vier lagen achter het oogziekenhuis. In dit blok waren drie torens van acht bouwlagen voorzien. Het geheel zou gecompleteerd worden door drie torentjes van vier en één toren van acht bouwlagen in de open ruimte.
Het geplande complex zou komen te liggen op een gedeelte van het park dat grensde aan de Zuidwoldestraat en op een deel van het grote parkeerterrein. Wat uiteindelijk over zou blijven van het parkeerterrein zou bij het park worden toegevoegd. Het plan zou in totaal 380 woningen omvatten.
In deze plannen was er rekening mee gehouden dat er dicht bij het ziekenhuis nieuwe parkeerplaatsen ingericht moesten worden. Bovendien werd rekening gehouden met de voorgenomen verhuizing van het oogziekenhuis naar het hoofdgebouw van Leyenburg. In het vrijgekomen oogziekenhuis zou men dan de regionale opleiding voor verpleegkundigen kunnen onderbrengen.

Vandaag de dag kunnen wij constateren dat ook deze drie plannen het niet gehaald hebben. In januari 1991 stelt het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voor 160 eengezinswoningen te bouwen in het Florence Nightingale Park, naast het Ziekenhuis Leyenburg. Het bouwplan paste in het streven van het gemeentebestuur om meer huizen in de marktsector te bouwen. Naar verwachting van B & W zouden de kopers van de nieuwbouw goedkopere woningen achterlaten, die benut konden worden voor de lagere inkomensgroepen. De gelegenheidscombinatie van HABO en Wilma Bouw, die het plan had opgesteld, verwachtte dat 90 procent van de nieuwbouw aan Hagenaars konden worden verkocht. Het College van B & W onderschreef deze verwachting.

Het plan betrof 72 twee-onder-één-kapwoningen, 28 herenhuizen rond een vijver en 60 woningen in een rij; 42 daarvan worden tussenwoningen en 18 hoekwoningen. De toekomstige bewoners parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein. Met uitzondering van de tussenwoningen hebben alle huizen een eigen garage of carport. In 1992 besloot men tot de oprichting van een Vereniging Van Eigenaren Florence Nightingale Park. Deze vereniging houdt zich bezig met allerlei facetten in de buurt (buurt V).

Zo is de VVE momenteel bezig met:

  • Het in standhouden en verbeteren van de leefbaarheid.
  • Het volgen van de ontwikkelingen van RandstadRail. Deze lijn rijdt vlak langs ons gebied.
  • De bouwplannen van het HagaZiekenhuis en woningbouw langs de Leyweg.
  • De parkeerproblematiek in de wijk.
  • Het in standhouden houden en verbeteren van het groen in de wijk.
  • Het jaarlijks organiseren van een wijkfeest. Wilt u meer weten dan kunt u via internet terecht op: www.vve-fnp.nlHet Bestuur van de VVE bestaat uit:
  • Voorzitter: Jan Raateland
  • Secretaris: Frans Joostens
  • Penningmeester: Ferry van Coesant
  • Bestuurslid: Aartje Bouman

Heeft u vragen of heeft u zelf iets in te brengen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u zitting nemen in een werkgroep of buurtcommissie, dan kunt u contact op nemen met het secretariaat van de Stichting Wijkberaad Leyenburg. Telefoon 3257508 ( Di-Vrij van 09 tot 13u) of mail naar: info@wijkberaad-leyenburg.nl