Info Buurt I

Dit buurtje is gelegen tussen Soestdijksekade, Vreeswijkstraat (het deel langs het Zuiderpark) en de Driebergenstraat. Deze buurt staat ook bekend als De Driehoek Oud Leyenburg.

Buurt 1 bestaat voornamelijk uit huizen, die tijdens of vlak na de oorlog zijn gebouwd. Er zijn ook nieuwbouwwoningen te vinden op plaatsen waar enkele jaren geleden scholen zijn gesloopt zoals in de Woudenbergstraat en de Amerongenstraat. Ook op de plaats waar vroeger het politiebureau stond zijn enkele nieuwe woningen gebouwd. Buurt 1 heeft een zeer actieve Buurtcommissie, die bestaat uit een negental bewoners. Deze commissie komt regelmatig bij elkaar. Tijdens dat overleg worden alle zaken besproken die zich in onze Driehoek afspelen, zoals bijvoorbeeld:

De wijkschouw
Eens in de twee jaar wordt een wijkschouw gehouden. D.w.z. dat een wandeling wordt gemaakt door alle straten van de buurt in bijzijn van de wegbeheerder, de Stichting Mooi, de wijkinspecteur, het handhavingsteam, de politie, het wijkberaad Leyenburg en liefst zoveel mogelijk bewoners. Er wordt altijd ruim van tevoren bekendheid gegeven aan deze wijkschouw en bewoners worden hiervoor uitgenodigd. Meestal staat dit in de wijkkrant, maar ook wel in De Posthoorn en de Zuidwest Nieuws.
Gewapend met pen en papier worden tijdens deze wandeling alle verbeterpunten opgeschreven. Dat kan variëren van verzakte stoepen, losliggende stoeptegels, gaten in het wegdek, zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen, teveel overhangend groen waar voetgangers last van ondervinden etc.
Aan de hand van de aantekeningen wordt een rapport opgesteld en met de betrokken instanties wordt afgesproken op welke termijn de gebreken worden verholpen. Overigens kunnen bewoners zelf ook rechtstreeks meldingen doen bij het contactcentrum van de gemeente. Telefoonnummer en e-mailadres staan altijd in de wijkkrant.

Het Overbergplein (hangjongeren)
Eind 2006 begin 2007 werden de eerste groepen hangjongeren waargenomen op het Overbergplein. Met de jaarwisseling in zicht werd het plein steeds drukker bevolkt door jongeren. Tijdens de jaarwisseling escaleerde het. Er ontstond een vreugdevuur te dicht op de woonhuizen en ook een auto belande in het vuur. De groep kwam in aanvaring met de opgetrommelde ME. In de loop van het jaar 2007 waren er regelmatig jongeren op het plein te vinden. Bewoners die hiervan overlast ondervonden hebben dit regelmatig gemeld. Het Wijkberaad Leyenburg heeft gesprekken gevoerd met de gemeente, politie en jongerenwerkers. Eind december 2007 werd de groep jongeren op het plein zo groot dat omwonenden niet vertrouwden op een rustige jaarwisseling. Ook de politie en brandweer waren alert. Tijdens de oudejaarsnacht 2007/2008, maar ook de dagen ervoor moest diverse malen worden uitgerukt. Dieptepunt was het in brand steken van de zaal van Gymnastiekvereniging Donar. De schade was zeer groot. Deze club is door de brand ernstig gedupeerd. De Buurtcommissie heeft intensief overleg gepleegd met Donar, met het bestuur van het wijkberaad Leyenburg, jongerenwerkers, de politie en de gemeente hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een goed resultaat.

Het Overbergplein (herinrichting)
Dit plein had geen echte buurtfunctie meer. Het plein oogde als een kale asfaltvlakte met grasranden. In het midden stond een enkel speeltoestel in een grote ronde zandbak. Het speeltoestel was zwart geblakerd door de vele brandstichtingen en tenslotte heeft de gemeente de restanten verwijderd. Er waren geen andere speeltoestellen op het plein aanwezig. Wel veel banken in een lange rij, die dienden als hangplek voor jongeren. Buurtbewoners voelden zich niet meer veilig door de overlast van hangjongeren, die met scooters over het plein scheurden, veel herrie maakten en geen oog en oor hadden voor de klachten van de omwonenden.

De buurtcommissie heeft toen het plan opgevat om het plein een flinke face-lift te geven. Het plein moest opnieuw een buurtfunctie krijgen met vooral kleurrijke en hufterbestendige speeltoestellen. Na anderhalf jaar overleg, plannen maken, op tekening zetten, weer overleg, nieuwe ontwerpen etc, alles in samenwerking met de gemeente Den Haag, kunnen de leden van de Buurtcommissie van Buurt 1 het uiteindelijke ontwerp aan de buurtbewoners voorleggen. De reacties waren zonder uitzondering positief. De gemeente zette de werkzaamheden begin 2009 in gang. Enkele maanden later werd het plein opgeleverd. De feestelijke heropening geschiedde door wethouder Rabin Baldewsingh in mei 2009. Buurtbewoners hadden voor die dag een feestelijk programma in elkaar gezet.

Het Overbergplein (Nieuwe Stad Prijs 2009)
Het heringerichte Overbergplein werd genomineerd voor De Nieuwe Stad Prijs 2009. Van de in totaal 7 aangebrachte projecten bleven er twee over: het Overbergplein en de Otterrade. Op 16 december 2009 werden de prijswinnaars officieel bekend gemaakt door wethouder Marnix Norder. Het Overbergplein had de prijs gewonnen! Het juryrapport was lovend over dit krachtig bewonersinitiatief. De buurtcommissie kan met genoegen terug kijken op dit prachtige resultaat.

Parkeren
In Oud Leyenburg is de parkeernood hoog. Bij het Wijkberaad Leyenburg is al sinds jaren een Werkgroep Parkeren actief. Zij hebben een schitterend plan ontwikkeld om het aantal parkeerplaatsen in onze buurt uit te breiden. In Oud Leyenburg bevinden zich ca. 3.618 woningen. Er zijn slechts 2.767 legale parkeerplaatsen. Dit komt neer op 0,77 parkeerplaats per woning, een tekort van 850 parkeerplaatsen als je rekent op 1 parkeerplaats per woning. Als je bedenkt dat de parkeernorm in de vinex wijken 1,5 parkeerplaats is, dan beschikken wij slechts over de helft! Bovendien komen nog steeds behoorlijk wat bedrijfsauto’s en bestelbussen in onze wijk parkeren, die komen uit de naast gelegen wijken waar betaald parkeren is ingevoerd. De Werkgroep Parkeren is druk bezig om tijdens onderhandelingen met gemeente tot de gewenste parkeeruitbreiding te komen. De eerste resultaten in Oud Leyenburg zijn al zichtbaar. Langs het Overbergplein zijn 7 extra parkeerplaatsen gerealiseerd en in de Harmelenstraat nog eens 13. Momenteel werkt de gemeente aan een herinrichting van de Vreeswijkstraat waardoor er bijna 60 plaatsen extra aangelegd worden. De Buurtcommissie volgt alles nauwlettend.

Leefbaarheid
Dit is ook een van de zaken waar de Buurtcommissie zich mee bezig houdt. Leefbaarheid is een ruim begrip, het staat in ieder geval voor prettig wonen in een schone en veilige omgeving. De signalen die wij uit de buurt opvangen wijzen steeds op een heel gezellige en sociale buurt om in te wonen, maar…. er zijn ook andere signalen: er moet wel nodig iets gedaan worden aan het parkeerprobleem, want we rijden ’s avonds rondjes in de wijk op zoek naar het laatste parkeerplekje (die er niet is) en je breekt je nek zowat over de losse stoeptegels, het is lastig fietsen met zoveel kuilen in de weg, de grote bestelauto’s in woonstraten belemmeren het uitzicht van benedenwoningen en door die kolossen kunnen spelende kinderen ook de straat niet goed overzien. En wat ligt er weer ontzettend veel zwerfvuil in de perken van de Renswoudelaan en Werkhovenstraat. Het oogt smerig en het werkt verloedering in de hand. En last but not least de ergernis nr.1 de hondenpoep. Sommige hondenbezitters schijnen er niet bij stil te staan dat kinderen die op straat spelen onbewust in de hondenpoep trappen en zich daarbij dermate kunnen bevuilen dat het niet alleen onhygiënisch is, maar kleine kinderen kunnen er zelfs ziek van worden.

Buurt schoon
Dankzij de inspanningen van enkele leden van de Buurtcommissie heeft de gemeente op 7 april 2008 een hondenpoep-schoonmaakactie gehouden in Buurt 1. Alle buurtbewoners hebben van de gemeente een brief gekregen. De hele ochtend en een deel van de middag waren twee hondenpoepzuigers in de weer om alle straten hondenpoepvrij te maken. Ook de randen langs de perken werden niet vergeten. Hulde aan deze schoonmakers, want het is niet meest dankbare klus. Helaas bleek dat enkele dagen later…. Overal lag weer hondenpoep! Het is een hoop werk om zo’n actie met de gemeente te regelen en het resultaat is dat de wijk slechts enkele dagen schoon is. Het lijkt zo frustrerend, maar toch moeten we dit soort acties doorzetten.

Buurtcommissie
De Buurtcommissie bestaat momenteel uit 9 leden. Wij komen regelmatig bij elkaar (zo eens in de twee maanden) en bespreken diverse onderwerpen en daarna worden zo nodig acties ondernomen. Het is niet alleen heel constructief, maar ook wel heel gezellig om je – samen met buurtgenoten – in te zetten voor een fijne buurt om in te wonen. Iedereen kan hieraan een steentje bijdragen. Vele handen maken licht werk!
Dus, zijn er nog bewoners die zich willen aansluiten bij de Buurtcommissie, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via het Wijkberaad Leyenburg op mailadres info@wijkberaad-leyenburg.nlof telefonisch op maandag- of dinsdagochtend of woensdagochtend tel. 070-3257508.

Heeft u vragen of heeft u zelf iets in te brengen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u zitting nemen in een werkgroep of buurtcommissie, dan kunt u contact op nemen met het secretariaat van de Stichting Wijkberaad Leyenburg.
Telefoon 3257508 (Di-Do van 09 tot 13u) of mail naar: info@wijkberaad-leyenburg.nl