Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen 30 km/uur gebied

Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen, Veenendaalkade tussen Leyweg en Driebergenstraat/Vreeswijkstraat tussen Leyweg en Driebergenstraat /Maartensdijklaan tussen Meppelweg en Vreeswijkstraat – Veenedaalkade te Den Haag Instellen 30 km/uur-gebied Berichttype: verordeningen en reglementen Locatie: ‘s-Gravenhage, Vreeswijkstraat Publicatiedatum: 18-09-2018

 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 30 augustus 2018 ingekomen verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit voor het

instellen van een 30 km/uur-gebied op een aantal weggedeelten in het gebied omschreven als Oud-

Leyenburg, te weten de Veenendaalkade (tussen Leyweg en Driebergenstraat), Vreeswijkstraat (tussen Leyweg en Driebergenstraat), en Maartensdijklaan  (tussen Meppelweg en Vreeswijkstraat);gelezen de ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk2018/-;

 overwegende, dat het beleid van de gemeente Den Haag om het autogebruik terug te dringen en de uitvoering daarvan is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 2 juli 1992 (rv 198, 1992);

 dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid er op is gericht om in de zogenoemde verblijfsgebieden (woonbuurten) de verkeersonveiligheid zo veel mogelijk terug te dringen door deze gebieden aan te wijzen en in te richten als 30 km/uur-zones teneinde aldus een optimale leefbaarheid te beeiken en de invloed van de auto op de woonomgeving zo veel mogelijk te beperken;

 dat het gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan onder meer strekt tot het op buurt-of wijkniveau invoeren van 30 km/uur-zones;

 dat dit aansluit bij de door de rijksoverheid voorgestane aanpak om binnen afzienbare tijd alle stedelijke gebieden binnen Nederland aan te wijzen en in te richten als 30 km/uur-zone;

 dat het invoeren van 30 km/uur-zones is gebonden aan wettelijke eisen ter zake waaronder het nemen van maatregelen die de snelheid fysiek afdwingen;BWT-00138VKZ18

 dat daartoe snelheidsbeperkende maatregelen op aansluitpunten van zijwegen en/of oversteek-plaatsen van langzaam verkeer kunnen worden getroffen dan wel tot het aanleggen van smalle rijbanen kan worden overgegaan;

 dat het, gelet op de beperkte mogelijkheden die bestaande woonstraten veelal hebben en gezien de vaak hoge parkeerdruk, niet gewenst is om straten te versmallen ten koste van parkeerplaatsen, zodat het aanbrengen van verkeersdrempels de meest geschikte mogelijkheid is;

 dat de wegen dienen te voldoen aan de inrichtingseisen zoals die laatstelijk zijn vastgesteld bij regeling van 22 september 1999, nr. CDJZ/WBI/1999 -707 (Stcrt. 188): Uitvoeringsvoorschriften BABW, paragraaf 4, punt 4:

 dat er alleen dan een 30km/uur-regeling op wegvakken mag worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen;

-iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;

-om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;

-met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:

a. plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te steken;

b. kruispunten met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;

c. kruispunten waar de voorrang door middel van borden geregeld is;

-de overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie duidelijk herkenbaar;

-indien de overgang naar een hogere maximumsnelheid binnen 20 meter van een kruisende weg ligt, dan is de voorrang geregeld door middel van verkeerstekens of een in-en uitrit

-constructie, tenzij de kruisende weg geschikt is om in het betrokken gebied opgenomen te worden;

 dat het, in het kader van het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente Den Haag, gewenst is om in het gebied omschreven als Oud-Leyenburg (naast de daar reeds eerder als zodanig aangewezen weggedeelten) de onderstaande weggedeelten aan te wijzen en in te richten als 30 km/uur -gebied:

-Veenendaalkade, tussen Leyweg en Driebergenstraat;

-Vreeswijkstraat, tussen Leyweg en Driebergenstraat;

-Maartensdijklaan, tussen Meppelweg en Vreeswijkstraat;

 dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken;

 dat wel/geen reactie is ingekomen;

 dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

 dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en gelegen binnen de bebouwde kom van die gemeente;

 gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4 eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990);

 BESLUITEN:

 I. door het plaatsen van borden volgens model A0130 zb en A0230 ze, waarop aangegeven het getal 30, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459,1990) in het gebied omschreven als Oud-Leyenburg de onderstaande weggedeelten een 30km/uur-gebied in te stellen zodat daar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:

I.01: Veenendaalkade, tussen Leyweg en Driebergenstraat;

I.02: Vreeswijkstraat, tussen Leyweg en Driebergenstraat;

I.03: Maartensdijklaan, tussen Meppelweg en Vreeswijkstraat;

 II.dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers-maatregelen/

-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;

 III.dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij de Dienst Stadsbeheer, Handhavingsorganisatie/Vergunningen en Handhaving, Loudonstraat 95, Den Haag.