Gemeenteberichten Leyenburg week 51

Week 51 2019  

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend uitgebreid, Escamplaan 282  

Het brandveilig in gebruik nemen van het kinderdagverblijf Escamplaan 282. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): gebruik.

2019-12-17

Aan de hand van de vergunningaanvraag, brandveilig gebruiken van het bouwwerk, zijn de volgende zaken vastgesteld:1.Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is: 50 personen. 2.Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als Bijeenkomstfunctie kinderopvang. U moet uw gemeente tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk op een andere wilt gebruiken.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Den Helderstraat 102

Het vergroten van de woning Den Helderstraat 102 door het maken van een dakopbouw. Ons kenmerk: 201920794

2019-12-19

Kappen 2 monumentale bomen stadsdeel Escamp, 1 in Zuiderpark

Het college van burgemeester en wethouders,  overwegende dat:

– namens de gemeente Den Haag op 1 oktober 2019 een aanvraag voor een ontheffing is ingediend voor de activiteit van het kappen van twee monumentale bomen:

1 Japanse zelkova (Zelkova serrata) met monumentaal kenmerk O4204 (gemeentelijk boomnummer 7), Drakensteinweg ter hoogte van lichtmast 5, en

1 paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’) met monumentaal kenmerk O2213 (gemeentelijk boomnummer 18), Johanna Naberweg ter hoogte van lichtmast 502;

-uit een boomonderzoek is gebleken dat de Japanse zelkova bij de stamvoet voor 55% is aangetast door zwam en dat er 28% gezond hout aanwezig is, en dat de paardenkastanje is aangetast door de kastanjebloedingsziekte en dood is;

-het onderzoeksbureau aangeeft dat de bomen binnen 12 maanden moeten worden gerooid;

-de bomen zijn geschouwd op de aanwezigheid van verblijfsplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde nesten. Deze zijn daar niet zijn aangetroffen;

-de stadsecoloog heeft geconcludeerd dat de kap van de bomen niet leidt tot een overtreding van de Wet natuurbescherming;

-de Adviesraad Monumentale bomen en de groenbeheerder positief hebben geadviseerd om deze 2 monumentale bomen op korte termijn te kappen met 6.2, omdat de bomen een gevaar zijn voor de omgeving;

besluit

I. aan de gemeente Den Haag de gevraagde ontheffing te verlenen voor het kappen van de twee monumentale bomen 

II.aan deze ontheffing het volgende voorschrift te verbinden:

– aan deze ontheffing is de plicht verbonden tot de herplant van een Japanse zelkova (Zelkova serrata) en een Amerikaanse eik (Quercus rubra) in de maat 30/35 cm. De bomen dienen herplant te worden ter plaatse van de te kappen bomen in het eerstvolgende plantseizoen (van november t/m april) na het kappen van de bomen;  

Den Haag, 10 december 2019