Gemeenteberichten Leyenburg week 46

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zuidwoldestraat 1  
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 3 november 2021 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het eenmalig spuien van stadsverwarmingswater vanuit een inrichting, in de periode van 15 november 2021 tot en met 20 december 2021. De locatie betreft Zuidwoldestraat 1, 2545 CA te Den Haag (zaaknummer 01012546).
15-11-2021 (volgens gemeenteblad 12-11-2021)
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.
De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk

Vergunning verleend Beschikking Wet natuurbescherming, Zuidwoldestraat 1
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het realiseren van een geothermie installatie t.b.v. de verwarming van 3.800 woningen middels aardwarmte. De locatie betreft Zuidwoldestraat 1, 2545 CA te Den Haag.
18-11-2021
Beroep en inzage
De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 18 november 2021 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 30 december 2021 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00614262.
Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).
Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Den Haag, contactpagina “Den Haag Informatiecentrum”.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 182
Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 182 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.  Ons kenmerk: 202121343
18-11-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Polsbroekstraat 74
Het vergroten van de woning Polsbroekstraat 74 door het dichtzetten van het balkon aan de achterzijde     Ons kenmerk: 202116069
16-11-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-66172/1/bijlage/exb-2021-66172.pdf
Niet Akkoord Welstandscommissie :
“Het bebouwen van het balkon op de eerste verdieping aan de achterzijde tast de typologie van het bouwblok als geheel aan. We zien echter in de buurt al meerdere balkons deels of geheel volgebouwd en kunnen daarom toch meewerken aan dit plan. De uitbouw van de verdieping dient dan wel in hoogte zo gemaakt te worden dat het dakschild behouden blijft. De uitvoering in metselwerk is passend bij de uitstraling van de woning. Dit dient ook boven de kozijnen doorgezet te worden.”  Naar aanleiding van deze beoordeling hebben wij u de mogelijkheid geboden uw bouwplan aan te passen. Op 11 november 2021 heeft u gewijzigde tekeningen ingediend.  Er is nogmaals aan de hand van de Welstandsnota beoordeeld of het gewijzigde bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, lid 1 onder a, van de Woningwet. De beoordeling luidt :  Akkoord  “Het bebouwen van het balkon op de eerste verdieping aan de achterzijde was al akkoord bevonden. Na aanpassing zien wij dat de uitbouw van de verdieping in hoogte zo is gemaakt dat het dakschild behouden blijft. Ook is nu boven de kozijnen het metselwerk doorgezet.
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Medemblikstraat 244
Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.
Het veranderen van een gedeelte van de winkel Medemblikstraat 244 tot Covid testlocatie. Kenmerk: 202116568
16-11-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-66309/1/bijlage/exb-2021-66309.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Omgevingsvergunning Beschikking verleend regulier-  Leersumstraat 40
Het kappen van 1 acacia (stamomtrek 60 cm), staande in de voortuin van het perceel Leersumstraat 40           Ons kenmerk:202116582
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-66359/1/bijlage/exb-2021-66359.pdf
18-11-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Charlotte Jacobslaan 70
Het kappen van 12 coniferen
(stamomtrekken 54 -86 cm), staande op het voorerf van het perceel Charlotte Jacobslaan 70 ten behoeve van het herinrichten van het terrein.         Ons kenmerk: 202112500
18-11-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-66757/1/bijlage/exb-2021-66757.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.
Bezwaarschrift
  Vermeld in uw bezwaarschrift: – naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; – de datum en handtekening;  – een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;  – de argumenten voor bezwaar.
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Voorlopige voorziening  Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Omgevingsvergunning -Beschikking verleend regulier, Leyweg 73B
Het veranderen van de gevel van de winkel Leyweg 73B door het plaatsen van een ATM-geldautomaat.   Ons kenmerk: 202116167
19-11-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-67041/1/bijlage/exb-2021-67041.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.