Gemeenteberichten Leyenburg week 44

Week 44 2019   (de mailservice www.overheid.nl heeft een andere opmaak)

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – nabij perceel 118, aan de Wormerveerstraat .

2019-10-30

Lange lijst Verkeersbesluiten rondom het HagaZiekenhuis

2019-10-31

Gemeente – verkeersbesluit Charlotte Jacobslaan

Datum publicatie     
31-10-2019  

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,  BESLUITEN:

door het plaatsen van borden met onderborden met de tekst: “uitgezonderd vuilophaaldienst” OV-station Leyweg aan te wijzen als een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen met uitzondering van voertuigen van de vuilophaaldienst, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  

door het plaatsen van borden en het aanbrengen van een geblokte markering op de onderstaande weggedeelten een bushalte aan te leggen en daarmee een verbod in te stellen op het aldaar parkeren van voertuigen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:

II.01: Escamplaan nabij de Dedemsvaartweg (twee bushaltes);

II.02: Escamplaan nabij de Albert Schweitzerlaan (twee bushaltes); 

door het plaatsen van borden met onderborden volgens model OB 54, (partieel) eenrichtingsverkeer in te stellen op het gedeelte van het Els Borst Eilersplein dat is gelegen tussen de toegang tot de keerlus en het voetgangersgebied(inrijden toegestaan in de richting van de Escamplaan), dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; 

door het plaatsen van borden waarop aangegeven het getal 30 op de onderstaande weggedeelten een 30 km/uur-gebied in te stellen zodat daar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:

IV.01: Charlotte Jacobslaan (geheel);

IV.02: Cornelia de Langeweg (geheel);

IV.03: Escamplaan, ventweg (tussen Charlotte Jacobslaan en in-/uitrit parkeergarage);

IV.03: Els Borst Eilersplein (tussen Charlotte Jacobslaan en het voetgangersgebied van het Els Borst Eilersplein);

IV.04: Florence Nightingaleweg (tussen Cornelia de Langeweg en Leyweg, behoudens de laatste 80 meter voor de aansluiting met de Leyweg); 

door het plaatsen van borden het gedeelte van de Escamplaan dat is gelegen tussen de Dedemsvaartweg en de Leyweg (beide zijden van de weg)aan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; 

door het plaatsen van borden het gedeelte van de Albert Schweitzerlaan dat is gelegen tussen de Escamplaan en de Mahatma Ghandistraat aan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; 

door het plaatsen van borden de onderstaande weggedeelten aan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:

VII.01: een weggedeelte van de Charlotte Jacobslaan: het pad ten zuidwesten van de bebouwing van de Charlotte Jacobslaan;

VII.02: een weggedeelte van de Florence Nightingaleweg (ten zuidwesten en ten zuidoosten van het ziekenhuis); 

door het plaatsen van een bord met onderborden met de tekst: “uitgezonderd lijnbussen” het gedeelte van de Escamplaan dat is gelegen tussen de Albert Schweitzerlaan en de aansluiting met de ventweg bij de Escamplaan 901-1005 gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen met uitzondering van lijnbussen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; 

door het plaatsen van een bord alsmede door het aanbrengen van een kruismarkering, de onderstaande weggedeelten aan te wijzen als een laad- en losgelegenheid, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;

IX.01: Escamplaan, ventweg (tussen de Charlotte Jacobslaan en de inrit/uitrit van de parkeergarage), over een afstand/lengte van ongeveer 12 meter

;IX.02: Florence Nightingaleweg (tussen de Leyweg en de Cornelia de Langeweg), over een afstand/lengte van ongeveer 35 meter; 

door het plaatsen van borden op de onderstaande weggedeelten het parkeren van voertuigen te verbieden, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening

:X.01: Charlotte Jacobslaan (geheel);

X.02: Cornelia de Langeweg (geheel);

X.03: Escamplaan, ventweg (tussen Charlotte Jacobslaan en in-/uitrit parkeergarage);

X.03: Els Borst Eilersplein (tussen Charlotte Jacobslaan en het voetgangersgebied van het Els Borst Eilersplein);

X.04: Florence Nightingaleweg (tussen Cornelia de Langeweg en Leyweg, behoudens de laatste 80 meter voor de aansluiting met de Leyweg); 

door het plaatsen van een bord en aanbrengen van voorrangsdriehoeken(haaientanden) in of op het wegdek een voorrangsregeling te treffen op de kruising van de Escamplaan/Albert Schweitzerlaan, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; 

door het plaatsen van een bord en aanbrengen van voorrangsdriehoeken(haaientanden) in of op het wegdek een voorrangsregeling te treffen op de kruising van de Escamplaan/Charlotte Jacobslaan (thv nr 97), dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; 

door het over de rijbaan van de aanbrengen van een zebra en het daarbij plaatsen van borden deze zebra (met midden steunpunt) aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening: 

dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeersmaatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;  

dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag;  Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens deze: Senior medewerker Vergunningen, M.D. Shamlal

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.