Gemeenteberichten Leyenburg week 40

Omgevingsvergunning – Aanvraag vergunningsvrij, Den Helderstraat 24
Het snoeien van een Liquidambar (stamdiameter 38,2cm) staande in de achtertuin van het perceel Den Helderstraat 24  Ons kenmerk: 202117934
04-10-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Standplaatsvergunning – Besluiten, Escamplaan 303
Het plaatsen van een seizoen standplaats ten behoeve van de verkoop van oliebollen op de locatie Escamplaan 303. De aanvraag is ingediend voor de periode van 15 november 2021 tot en met 1 januari 2022.  Ons kenmerk: 02112GGB21  Grondgebruik: Standplaats oliebollen
04-10-2021
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Standplaatsvergunning – Besluiten, Monnickendamplein – Winkelcentrum Monnickendamplein
Het plaatsen van een oliebollenkraam ter hoogte van het Monnickendamplein. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022.
Ons kenmerk: 02130GGB21  Grondgebruik: Standplaats oliebollen
04-10-2011
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-57530/1/bijlage/exb-2021-57530.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Leersumstraat 96
Het veranderen van de achterzijde van de woning Leersumstraat 96 door het maken van een dakterras   Ons kenmerk: 202110272
04-10-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-57398/1/bijlage/exb-2021-57398.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Constance Gelderblomlaan 33
Het vergroten van de woning Constance Gelderblomlaan 33 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ons kenmerk: 202112817
05-10-2021
Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-57636/1/bijlage/exb-2021-57636.pdf  
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan 297
Het veranderen van de winkel Escamplaan 297 door het plaatsen van 3 reclame-uitingen op digitale schermen in de etalage.Ons kenmerk: 202115135
07-10-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-58050/1/bijlage/exb-2021-58050.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Nieuwediepstraat 21
Het veranderen van de woning Nieuwediepstraat 21 door het aanpassen van het balkon. Ons kenmerk: 202114872
07-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen

Apv vergunning – Besluiten, Meppelweg 3 – Meppelweg x Leyweg
Reinigen en inspecteren van de rioolstreng op de kruising Meppelweg en Leyweg op 6 oktober 2021    Nachtelijke werkzaamheden
Ons kenmerk: 00167NOW21
08-10-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Hoogheemraadschap van Delfland – Watervergunning Soestdijksekade 567    Z-21-032152
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft het besluit genomen om een watervergunning te verlenen voor het in open ontgraving aanleggen en hebben van nieuwe kabels en drie nieuwe elektrokasten in de beschermingszone van de regionale waterkering. Locatie ter hoogte van de Soestdijksekade 567 te Den Haag.
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-57835/1/bijlage/exb-2021-57835.pdf

Het besluit kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie.

Het is ook mogelijk om het besluit en de bijbehorende stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Het besluit is bekendgemaakt door toezending daarvan aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf 5 oktober 2021, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl