Gemeenteberichten Leyenburg week 38

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Zuidwoldestraat 1
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het realiseren van een geothermie installatie t.b.v. de verwarming van 3.800 woningen middels aardwarmte. De projectlocatie is gelegen aan de Zuidwoldestraat 1, 2545 CA te Den Haag.
21-09-2021
Zienswijze en inzage   
De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 21 september 2021 tot en met 1 november 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00614262, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.
Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Den Haag.
Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Wormerveerstraat 47
Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 47 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde. Ons kenmerk: 202114006
21-09-2021
De verstrekte gegevens en bescheiden zijn onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, omdat uitsluitend het aanvraagformulier, woningrapport en offerte zijn aangeleverd.
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-55012/1/bijlage/exb-2021-55012.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Driebergenstraat 195 
Het veranderen van het pand Driebergenstraat 195 door het maken van een constructieve doorbraak.  Ons kenmerk: 20211733722-
09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade ter hoogte van nummer 74
Het recreatievaartuig is wit van kleur en het recreatievaartuig is met meerdere touwen aan de kade vastgemaakt.
Overtreding:
Artikel 19, lid 2 en 3 Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag
Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag
22-09-2021
Datum van verwijdering
: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Charlotte Jacobslaan 70
Het veranderen van de winkel (AHZ) Charlotte Jacobslaan 70 door het plaatsen van een extra trappenhuis en transportlift 
Ons kenmerk: 202114311
23-09-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 56, aan de Rhenenstraat
Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats passagier nabij het woonadres.
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm.

Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wognumstraat 126B
Het kappen van 1 iep (stamomtrek 125 cm), staande in de achtertuin van het perceel Wognumstraat 126B   Ons kenmerk: 202115800
25-09-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie  U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 61 (Stadsdeel: Loosduinen)
Uitbreiding van het LS-net ten behoeve van een aansluiting laadpaal en het realiseren van verkeersmaatregelen ter hoogte van de Leyweg 61.
De aanvraag is ingediend voor de periode van 16 augustus 2021 tot en met 16 februari 2021.  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen   
Ons kenmerk: 01435IBA21
25-09-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-55938/1/bijlage/exb-2021-55938.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Apv vergunning – Besluiten, Medemblikstraat 1
Het realiseren van een bouwplaatsinrichting ter hoogte van Medemblikstraat, Den Helderstraat en Loosduinsekade. De aanvraag is ingediend voor de periode van 31 mei 2021 tot en met 31 mei 2022.  Grondgebruik: Overige goederen in/op de straat Ons kenmerk: 01072GGB21
25-09-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-55883/1/bijlage/exb-2021-55883.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.