Gemeenteberichten Leyenburg week 37

Week 37  2020

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Den Helderstraat ter hoogte van huisnummer 47

Hoe enger Hoe beter op 30 oktober 2020

07-09-2020       

Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van publicatie. Ons kenmerk: 00141EVK20

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Henriette Roland Holstweg, Zuiderparklaan, Escamplaan, Dierenselaan, De La Reyweg, Volendamlaan, Leyweg, Meppelweg, Loevesteinlaan, Melis Stokelaan, Betje Wolffstraat, Erasmusweg,

Sinterklaasintocht in Zuid West Den Haag op 21 november 2020

07-09-2020               

Den Haag Informatiecentrum. Binnen 6 weken kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van publicatie. Ons kenmerk: 00140EVK20

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soestdijksekade 407

Het veranderen van de winkel Soestdijksekade 407 tot 4 woningen

07-09-2020       

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Stuur een bezwaarschrift uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? bezwaarschrift dan via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; de datum en handtekening;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de argumenten voor bezwaar. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; Ons kenmerk: 202010633

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Verkeersbesluit – Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Bunnikstraat 4

09-09–2020