Gemeenteberichten Leyenburg week 33

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan 297
Het veranderen van de gevel van het pand Escamplaan 297 door het plaatsen van 3 reclame-uitingen     Ons kenmerk: 202115135
16-08-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier Heiloostraat 296
Het plaatsen van pakket- en briefautomaten in de openbare ruimte bij het Woonzorgpark Heiloostraat 296 Ons kenmerk: 202111480
16-08-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.
De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.
Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op
www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer aan de Den Helderstraat 85
Onderwerp: toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.
19-08-2021

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer aan de Escamplaan 241
Onderwerp: toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.
19-08-2021

Toelichting gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen
De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn: a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
c. gerekend vanaf het woonadres dient er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar te zijn;
d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.
Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar. Bezwaarschrift: Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; de argumenten voor bezwaar.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Rhenenstraat 24
Het vergroten van de woning Rhenenstraat 24 door het maken van een kelder.    Ons kenmerk: 202111218
19-08-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Leersumstraat 96
Het veranderen van de achterzijde van de woning Leersumstraat 96 door het maken van een balkon. Ons kenmerk: 202110272
20-08-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Jaarsveldstraat tussen de huisnummers 157 en 246
Straatspeeldag/Burendag op 25 september 2021  Kenmerk:0131EVK21
20-08-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.