Gemeenteberichten Leyenburg week 21

Week 21  2020

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Els Borst-Eilerslaan en tussen de Charlotte Jacobslaan en de Cornelia de Langeweg

Het kappen van 12 Hollandse iepen (stamomtrekken 31- 204 cm), staande tussen de Charlotte Jacobslaan en de Schimweg en 7 kastanjes (stamomtrekken 31 – 204 cm) aan het Els Borst-Eilersplein op het terrein van het HagaZiekenhuis.

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met voorgenomen bouwactiviteiten, voorgenomen herinrichting. Ons kenmerk: 202003100

2020-05-19

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt (nog) geen formele procedure

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Maarsbergenstraat 169C  

Het plaatsen van een reclamezuil in de groenstrook van de school Maarsbergenstraat 169C. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen.

2020-05-18

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 73  

Het veranderen van het pand Soesterbergstraat 73 door het maken van een constructieve doorbraak

2020-05-19

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Escamplaan ter hoogte van perceelnummer 444

Aanhangwagen Kleur: grijs

2020-05-18

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Escamplaan 281 Albert Heijn

Het veranderen van de gevel van de winkel Escamplaan 281 door het plaatsen van 8 reclame-uitingen, 14 bestickeringen en 1 lichtlijn. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen.

2020-05-18

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

       
19-05-2020   Staatscourant 2020, 27384    Verkeersbesluiten  

Toelichting op:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27384.html

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: aanwijzen parkeerplaatsen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen (serie 103, 104 en 105, diverse locaties) BWT-00053VKZ20

BESLUITEN:

door het plaatsen van een bord volgens model E08 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) met een onderbord met de tekst: “opladen elektrische voertuigen”, een onderbord voorzien van een symbool voor een elektrisch oplaadpunt en een onderbord met de tekst “10.00 – 22.00 uur”, alsmede het aanbrengen van een kruismarkering, het onderstaande weggedeelte aan te wijzen als een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep die op het bord is aangegeven (tevens inhoudende een parkeerverbod voor andere voertuig categorieën), dit gedurende de genoemde uren en zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:

I.01: Woudenbergstraat nabij 62 (2 parkeervakken)/Escamp;

I.02: Werkhovenstraat t.o. 107 (2 parkeervakken)/Escamp;

I.06: Nieuwersluisstraat nabij 52 (2 parkeervakken)/Escamp;

I.15: Baambruggestraat t.o. 1 (2 parkeervakken)/Escamp;

II. (gecheckt, hieronder vallen geen locaties in Leyenburg)

III. dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregel(en) alle eerder genomen verkeersmaatregelen/-besluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;

IV. dat bovengenoemde verkeersmaatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar. Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.