Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-4

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 292
Het kappen van 1 hulst en 1 vlierboom (stamdiameter 23-26cm), staande in de achtertuin van het perceel Veenendaalkade 292
Ons kenmerk: 202201079
24-01-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Maartensdijklaan 301
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Maartensdijklaan 301 Ons kenmerk: 202201188
26-01-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen, Medemblikstraat 234
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen voor het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering op een vuilwaterriool voor het plaatsen van ORAC’s. De locatie betreft Medemblikstraat 234, 2547 HD te Den Haag.
25-01-2022 gepubliceerd door ‘s-Gravenhage. De publicatie is van het type andere beschikking en heeft als identifier “gmb-2022-30544”.
Bezwaar
De beschikking is op 21 januari 2022 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 4 maart 2022 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag.
Ook kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen via www.denhaag.nl, onder vermelding van het zaaknummer 01020596. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Meldingen-Sloopmelding ingediend, Den Helderstraat 377 t/m 383
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Den Helderstraat 377 tot en met 383    Ons kenmerk: 202201184
26-01-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Volendamlaan 13 t/m 19
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Volendamlaan 13 tot en met 19.     Ons kenmerk: 202201197
27-01-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd beginseluitspraak, Huisduinenstraat 27
Het vergroten van het pand Huisduinenstraat 27 door het maken van een dakopbouw.            Ons kenmerk: 202201433
27-01-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 25
Het vergroten van het pand Leersumstraat 25 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.  Ons kenmerk: 202201451
28-01-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.