Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-23

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend uitgebreid, Els Borst-Eilersplein 275
Het brandveilig in gebruik nemen van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-31847/1/bijlage/exb-2022-31847.pdf  
Ons kenmerk: 202202986
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum

Overig, Veenendaalkade ter hoogte van perceelnummer 416
Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, heeft geconstateerd dat een recreatievaartuig, aan de bovenkant wit van kleur en aan de onderkant blauw, zonder geldig vignet in het openbare water ligt. Wij verzoeken de eigenaar de overtreding te beëindigen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. Indien het recreatievaartuig na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder geldig vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van het openbaar water. Het wordt dan tijdelijk opgeslagen en, afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd. Het toepassen van bestuursdwang vindt plaats op kosten van de overtreder. Dossiernummer: HRV2200191
Ons kenmerk: HRV2200191
08-06-2022

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Loosduinsekade 626
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Loosduinsekade 626
Ons kenmerk: 202209809
11-06-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 195
Het veranderen van het pand Vreeswijkstraat 195 door het maken van een constructieve doorbraak
Ons kenmerk: 202209792
11-06-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Den Helderstraat 18
Het veranderen van de woning Den Helderstraat 18 door het maken van een constructieve doorbraak
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-32150/1/bijlage/exb-2022-32150.pdf
Vereniging van Eigenaren
   Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de VvE.
Burgerlijk Wetboek  Aan de (ver-)bouwwerkzaamheden in deze vergunning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is. Wij adviseren u dan ook om met de eigenaren van het naburig erf contact op te nemen alvorens de bouwwerkzaamheden worden gestart
Ons kenmerk: 202207599
09-06-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie.  
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Meppelweg 339-341 (Morgenstond grenst aan Zuidwoldestraat)
Het veranderen van de terreinindeling (schoolplein) van de school Meppelweg 339-341, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het bouwen van bijbehorende bouwwerken
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-31959/1/bijlage/exb-2022-31959.pdf
Ons kenmerk: 202204764
09-06-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Dien uw bezwaarschrift dan in via Externe link: www.denhaag.nl/bezwaar. U kunt het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.