Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-11

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Veenendaalkade 585
Het plaatsen van een schuur bij de woonboot Veenendaalkade 585De beoordeling van de Welstandscommissie luidt als volgt: Akkoord: 
De plaatsing op de kade nabij de woonark van een houten berging met een flauw zadeldak is voldoende passend in deze omgeving.
Ons kenmerk: 202202361
17-03-2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-15344/1/bijlage/exb-2022-15344.pdf  Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Wij wijzen u erop, dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.
Tot 2040 moeten circa 150 kademuren vervangen worden. Voor de komende jaren worden de volgende te vervangen kademuren aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd:  Soestdijksekade (gedeeltelijk),  Veenendaalkade.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Meppelweg 339-341 (Zuidwoldestraat)
Het veranderen van de terreinindeling (schoolplein) van de panden Meppelweg 339-341 en het uitvoeren van sloopwerkzaamhedenOns kenmerk: 202204764
18-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.