Gemeenteberichten Leyenburg week 1

Week 1  2020  

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Veenendaalkade 561 en 563  

Het realiseren van een in- of uitrit bij de percelen Veenendaalkade 561 en 563. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): uitweg.

2019-12-30

Op 3 september 2019 ontvingen wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-of uitrit bij de percelen Veenendaalkade 561 en 563. Wij hebben u op 2 oktober 2019 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 30 november 2019 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij geenaanvullende gegevens ontvangen. In de bijlage bij deze brief staat per activiteit een overzicht van de ontbrekende gegevens.

Besluit Op grond van artikel 4:5, lid 1, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij uw aanvraag niet verder te behandelen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Florence Nightingaleweg 51  

Het slopen van de tijdelijke huisvesting (portocabin) bij het pand Florence Nightingaleweg 51 (Kinderopvang 2 samen)

2019-12-30

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Harmelenstraat 80  

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Harmelenstraat 80 naar onzelfstandige woonruimte ten behoeve van kamergewijze verhuur voor vijf bewoners

2020-01-03

Indien de woning onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VVE) kunnen er in het splitsingsreglement van deze VVE bepalingen zijn opgenomen die betrekking hebben op het gebruik van de woning. Het is mogelijk dat toestemming van de VVE noodzakelijk is om de woning om te zetten naar onzelfstandige woonruimte.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 174

Het veranderen van de woning Soesterbergstraat 174 tot 2 appartementen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, binnenplanse ontheffing.

2020-01-03

Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan ‘Leyenburg’ voor wat betreft de bouwkundige wijzigingen en het gebruik als woning.

Wij hebben conform dit bestemmingsplan en de nota Parkeernormen Den Haag de parkeerbehoefte berekend. Er is in de aanvraag sprake van een verbouwsituatie waarbij de parkeerbehoefte gelijk blijft. Dit omdat de inrit vervalt en er daarmee een extra parkeerplaats op openbaar terrein wordt gerealiseerd. Onder dossier nummer 201921948 is dit in behandeling. Hierdoor is het bouwplan passend in het bestemmingsplan ‘Parapluherziening (fiets)parkeren’. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. Het bouwplan betreft een interne verbouwing waardoor geen advies is ingewonnen bij de welstands- en monumentencommissie.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Huisduinenstraat 24  

Het veranderen en vergroten van het pand door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het maken van diverse constructieve doorbraken

2020-01-02