Advies Welstandscommissie 27 juni 2018

Advies Welstandscommissie 27 juni 2018
Baambruggestraat 2 Wcie 20180627/201803827
Bouwen: het oprichten van een school met kinderdagverblijf (kindcentrum) ter plaatse van het te slopen schoolgebouw Baambruggestraat 2.
Niet akkoord
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.
De commissie heeft een eerder voorstel voor een nieuw schoolgebouw ter plaatse van de te slopen school negatief beoordeeld. Ofschoon een deel van de toen geconstateerde problemen is opgelost, zijn de opzet, de architectuur en de inpassing van de school op onderdelen nog altijd niet goed.
Het schoolgebouw staat vrij op de kavel, met schoolplein en groen rondom. Nu de doorgang naar de achterliggende sportvelden vrij van bebouwing blijft, ontstaat een nieuwe doorkijk, een nieuwe relatie met het binnengebied van dit zgn. voorzieningencluster. Dit vrije doorzicht beoordeelt de commissie positief, maar zij pleit voor een breder doorzicht door het gebouw te schuiven naar de Nieuwersluisstraat.
Opslag wordt nu voorgesteld achter de bebouwing, gezien vanaf de Baambruggestraat. De voorgestelde oplossing met verschillende gebouwtjes levert een onsamenhangend en rommelig geheel op. De commissie pleit voor één oplossing voor de verschillende gebruikers van de bebouwing en de sportterreinen, idealiter geïntegreerd in de bebouwing.
De introductie van een deels gemetselde, deels groene erfafscheiding verbetert de inpassing in de omgeving. Van een continue lijn, zoals bij de omliggende woonbebouwing, is echter geen sprake. De commissie pleit voor een doorgaande combinatie van metselwerk en groen.
De gevels van de nieuwbouw zijn verbeterd door de gewijzigde toepassing van witte (nu gestuukte in plaats van gekeimde) accenten. De gevels blijven door de kleine vensters echter problematisch gesloten en door het ontbreken van enig reliëf problematisch vlak, op zichzelf en in relatie tot de omgeving. Waar het huidige schoolgebouw zich vanzelfsprekend voegt tussen de contemporaine woonbebouwing, wijkt de nieuwbouw te zeer af van de uitstraling en de kwaliteit van de omgeving.
NB
De huidige bebouwing wordt niet geheel gesloopt. De bebouwing dicht tegen de Baambruggestraat blijft behouden. De gevels van deze bebouwing zullen aangeheeld moeten worden. Informatie over deze aanheling ontbreekt (in deze aanvraag) en ziet de commissie graag ter beoordeling voorgelegd.